Kategórie

Zľavnené produkty

SME DISTRIBÚTORMI TÝCHTO ZNAČIEK

Všeobecné obchodné podmienky UHAL eshop

I. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou Agentúra Uhal, Ing.František Uhal, IČO:32683219 ako dodávateľom a zákazníkom ďalej ako odberateľom, pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu a kúpe tovaru objednaného cez e-mail. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany dodávateľa a objednávky na dodanie tovaru zo strany odberateľa.
2. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako "objednávka") odberateľom alebo odoslaním mailom. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje: - identifikačné údaje odberateľa (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa) - špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo. - cena (cena jednotlivých tovarov je bez DPH) a spôsob platby za tovar - miesto dodania tovaru. Uzavretie kúpnej zmluvy bude odberateľovi potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.
3. Odoslaním objednávky odberateľ uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s dodávateľom, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky odberateľ tieto všeobecné obchodné podmienky dodávateľa bez výhrad prijíma.
 

II. Odstúpenie odberateľa od zmluvy

Odberateľ môže tovar vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu. Tovar musí byť vrátený nepoškodený v pôvodnom obale a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúra).. Náklady na odoslanie tovaru späť dodávateľovi znáša odberateľ. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla dodávateľa: Agentúra Uhal, Pozdišovce 247, 072 01 Pozdišovce doporučene a poistený (dodávateľ neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Nie na dobierku.

V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný

 1. prevziať tovar späť,
 2. vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru nie však cenu za prepravu.

Odberateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t.j. ak ide napr. o potlač na prianie odberateľa).

III. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Dodávateľ posiela tovar odberateľovi prepravnou službou alebo poštou, pričom je zodpovedný za jeho poistenie u prepravcu. Cena prepravy je stanovená podľa cenníka prepravcu. Zmena ceny je výhradne v právomoci dodávateľa a ak sa zmení oproti cenníku, musí dodávateľ o tom informovať odberateľa ešte pred odoslaním tovaru. Cena poštovného sa mení na základe hmotnosti materiálu a pripočítava sa cena dobierky (ak sa neplatí inak).

Cenník prepravy:

Cenník prepravnej spoločnosti v rámci Slovenskej republiky:

  Hmotnosť balíka (kg)  Cena (€ ) bez DPH

            0 - 2kg                     4,90,-€

           2 - 10kg                    5,80,-€

          10 - 15kg                   7,20,-€

          15 - 20kg                   8,50,-€

          20 - 30kg                   10,20,-€

          

Ak je formou úhrady dobierka, k cene poštovného sa pripočítava suma dobierky vo výške 1,50,- € bez DPH.

Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase. Tovar sa považuje za doručený ak je prevzatý od prepravcu. Od tej chvíle je zaňho zodpovedný odberateľ. Tovar je majetkom dodávateľa až kým nie je odberateľom uhradená celá jeho kúpna cena. Odberateľ je povinný objednaný tovar prevziať od prepravcu. Ak ho neprevezme ma dodávateľ právo na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru – úhrada prepravných nákladov a poistenia. Tovar, ktorý je vyrobený na mieru Odberateľovi /tovar s potlačou firmy a pod./nie je možné vrátiť bez udania dôvodu a len vtedy ak sa naňho uplatňuje reklamácia. Odberateľ je povinný skontrolovať neporušenosť zásielky – obalu aj obsahu vo vnútri. Ak je zásielka poškodená je odberateľ povinný ihneď reklamovať zásielku u prepravcu prípadne ju neprevziať a spísať s prepravcom zápis, ak ju prevezme v poškodenom stave, vtedy Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za počet, celistvosť a kvalitu tovaru. Odberateľ je povinný po otvorení zásielky skontrolovať počet a správnosť dodaného tovaru a porovnať ho s dodacím listom a faktúrou. V prípade nezrovnalostí ihneď to oznámiť Dodávateľovi. Ceny uvedené www stránke platia pre e-shop nákup a nemusia sa zhodovať s cenami na našej malopredajni.

IV. Platobné podmienky

Ceny uvedené www stránke platia pre veľkoobchodný nákup a nemusia sa zhodovať s cenami na našej malopredajni. Ceny na stránke www.uhaleshop.sk pri jednotlivých tovaroch sú bez DPH! Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom: -bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári pred odoslaním tovaru dodávateľom -v hotovosti pri prevzatí tovaru-dobierka. - na faktúru - bezhotovostne po doručení tovaru. V prípade platby na faktúru dodávateľ poskytuje odberateľovi splatnosť faktúry za tovar 14 dní odo dňa vystavenia dokladu. V prípade omeškania úhrady sa odberateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje deň keď má Dodávateľ pripísanú úhradu na svojom účte. Ak Dodávateľ nezaplatí za tovar v stanovenom termíne, ďalší tovar mu bude poslaný iba na dobierku bez nároku na zľavu z dobierky. Odberateľ má odberový limit.500 Eur + DPH. To znamená, že môže byť celkovo dlžný maximálne len túto dohodnutú sumu. Ak dosiahne dohodnutý odberový limit ďalší tovar mu bude dodaný len na dobierku.

V. Ďalšie zmluvné podmienky

1. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 3 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
2. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.VI. Zodpovednosť za poškodenie a reklamácie

Reklamácie týkajúce sa nesprávneho druhu alebo počtu tovaru akceptujeme max do 14 dní od prebratia tovaru odberateľom od prepravcu.
Reklamácie týkajúce sa kvality tovaru sa riešia v súlade s obchodným zákonníkom. Reklamáciu musí odberateľ podať písomne a priložiť fotografie pripadne inú dokumentáciu preukazujúcu reklamovanú chybu tovaru. Ak sa reklamácia rieši vrátením tovaru, odberateľ je povinný poslať tovar dodávateľovi kuriérom, ak jeho hodnota presahuje 50 Euro bez DPH alebo poštou doporučene ak jeho hodnota je nižšia ako 50 Euro bez DPH. Náklady na odoslanie tovaru späť dodávateľovi znáša odberateľ.

Na nový tovar sa vzťahuje záruka 1 rok ak nie je individuálne dohodnutá iná doba alebo je na tovare vyznačená doba spotreby. Pri reklamácii sa záruka na tovar predlžuje o dobu, ktorá zodpovedá času od nahlásenia reklamácie až po jej vybavenie a to len vtedy ak bola reklamácia opodstatnená a uznaná dodávateľom. 

Ak sa reklamácia riešila výmenou tovaru alebo jeho súčasti, záruka nového trvá len do doby pokiaľ trvá záruka pôvodného -reklamovaného tovaru alebo jeho súčasti.
Reklamácia sa nevzťahuje na tovar, ktorý nebol vhodne skladovaný alebo sa pri jeho opracovaní nepoužil správny postup. Reklamáciu vybavuje dodávateľ opravou alebo výmenou tovaru a je v právomoci dodávateľa, ktorý spôsob zvolí. Ak dodávateľ nie je schopný tovar opraviť alebo dodať nový, má odberateľ nárok na vrátenie adekvátnej kúpnej ceny tovaru -podľa toho či odberateľ reklamuje celý tovar alebo len jeho časť/napr. plastové tabule a pod../
Drobné vady, ktoré nemajú vplyv na správnu funkčnosť tovaru nie sú dôvodom na nezaplatenie faktúry za tovar v dohodnutom termíne.
Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za finančné a iné straty, ktoré vznikli Odberateľovi z dôvodu chybného alebo nekvalitného tovaru.


VII. Ochrana súkromia a osobných údajov

(verzia platná od 25.5.2018)

Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva dodávateľ osobné údaje odberateľov, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje dodávateľ nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Odoslaním objednávky odberateľ udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy dodávateľom. Poskytnutie osobných údajov odberateľom je dobrovoľné. Odberateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. VIII.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana.

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie:

 • aké údaje zbierame
 • ako údaje používame
 • komu údaje sprístupňujeme
 • ako vaše údaje chránime
 • ako dlho údaje uchovávame
 • práva ktoré v súvislosti so spracúvaním údajov máte

 

Pri spracúvaní rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je:

Agentúra Uhal, Ing. František Uhal, Pozdišovce 247, 072 01, IČO: 32 683 219,

 

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

 • Údaje pri nákupe

Pri nákupe požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú údaje, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

 • Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

 • Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše tovary a služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

 •  Komunikácia s vami

 Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať.

 

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

 • V prípade doručovateľskej služby

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

 

123Kurier, s. r. o.     

 

 

Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika

IČO: 46598863, DIČ: 2023488610, IČ DPH: SK2023488610

 

 • Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

 Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

 • Prenos do tretích krajín

 Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Ako vaše údaje chránime

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás.

 

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Ako údaje používame a Komu údaje sprístupňujeme, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Práva ktoré v súvislosti so spracúvaním údajov máte

 Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

 • Ako si uplatniť vaše práva

 Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje. Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

 • Právo na prístup k údajom

 Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

 • Právo na opravu

 Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho konta, alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

 Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

- údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali

- odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ

- namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

- ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov

- spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania

- už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov

- v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

 • Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

 • Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

 • Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právne základy

Aj keď vás nechceme zaťažovať právnymi výrazmi, v súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta, ale aj v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži.

Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Z databázy kandidátov vás vyradíme, ak nám napíšete na e-mailovú adresu uhal@uhal.sk

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť bližšie informácie, napíšte nám na uhal@uhal.sk

VII. Záverečné ustanovenia


Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2012

Obchodné podmienky na stiahnutie.